Miljöfilosofi

Miljöansvaret är viktigt för oss. Precis som människor, behöver sill friska hav och natur,. Vi lever av vårt hav och det är naturligt för oss att bidra med det vi kan. Klädesholmen Seafood AB är som producent av fiskprodukter beroende av en välmående havsmiljö. Vår strävan är att i samarbete med våra leverantörer och kunder anpassa hela verksamheten så att den bedrivs i balans med natur och människor. Vi skall utveckla vårt miljöarbete, reducera miljöpåverkan och hushålla med vår världsdels naturresurser och ställer därför krav på alla delar i kedjan. Ett exempel är att vårt fiskavfall används för att tillverka metangas som används i busstrafiken och därmed bidrar till lägre utsläpp.

Detta är vår miljöpolicy

Vi ska bedriva vårt miljöarbete utifrån målsättningen att de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på oss, utgör ett minimikrav, en undre gräns. Vi ska utbilda vår personal i miljöfrågor och uppmuntra till miljömedvetenhet. Vi ska beakta miljöfrågor vid utveckling av nya produkter och vid val av leverantörer. Vi ska verka för uthålliga miljölösningar genom utveckling och tekniskt nytänkande. Vi skall visa stor öppenhet i miljöfrågor.